Zakres usług

Współpraca z naszymi klientami opiera się na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, gwarantujących wysoką jakość świadczonych usług.

Świadczymy usługi w zakresie:

 • prowadzenia księgowości wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych,
 • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu
 • pełnej obsługi kadrowo-płacowej,
 • wyprowadzania zaległości.
 • prowadzenie księgowości wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych przy użyciu profesjonalnego oprogramowania komputerowego:
 • Opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • Opracowanie zakładowego planu kont
 • Naliczanie należności z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości
 • Księgowanie wpłat właścicieli lokali
 • Księgowanie poniesionych kosztów utrzymania nieruchomości
 • Monitoring należności i zobowiązań
 • Rozliczanie kosztów zużycia mediów komunalnych w tym kosztów centralnego ogrzewania, gazu, zimnej wody i ścieków, podgrzewu ciepłej wody, wywozu nieczystości stałych/śmieci/
 • Rozliczanie wynagrodzeń bezosobowych/umów zleceń, umów o dzieło/
 • Sporządzanie list wypłat wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia chorobowego
 • Rozliczanie zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń, sporządzanie rozliczenia składek ZUS – deklaracja w systemie Płatnik
 • Przygotowanie przelewów wynagrodzeń na ROR, ZUS i Urzędu Skarbowego
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych według obowiązujących przepisów
 • Sporządzanie informacji finansowych, sprawozdań rocznych wspólnot mieszkaniowych
 • Sporządzanie rachunku zysków i strat, bilansów oraz sprawozdania opisowego spółdzielni mieszkaniowych


Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmuje:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US),
 • monitoring należności i zobowiązań.

W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

 • dokonujemy zapisów w PKP i R lub ewidencji ryczałtu,
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia,
 • sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,,
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzimy ewidencje VAT,
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe,
 • przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na poszczególne podatki.


W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy:

 • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła – na podstawie uzyskanych informacji,
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,
 • prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
 • prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych,
 • prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
 • sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8A),
 • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
 • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),
 • przygotowujemy gotówkowe dowody wpłat lub przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników.


Jeśli zakres naszych usług wzbudził Państwa zainteresowanie, w celu omówienia szczegółów, zapraszamy do osobistego kontaktu w dogodnym dla Państwa terminie.